Zabezpečená definícia

6269

v dostatočnej miere zabezpečená informovanosť odbornej aj laickej verejnosti. Vydanie anglickej verzie umožní prezentovať poznatky o vývoji rodiny a rodinnom správaní na Slovensku v zahraničí a vytvorí podklad, ktorý bude možné využiť aj v medzinárodných štúdiách.

Patrí sem tiež výber a spoľahli-vosť programového vybavenia, jeho licenčná čistota, kontrola prístupu k nemu a pod. 5.8.2019 – Definícia antisemitizmu je podľa Ministerstva spravodlivosti SR dostatočne zabezpečená súčasnou legislatívou. Na Slovensku to zastrešuje trestný zákon, ktorý hovorí o popieraní a schvaľovaní holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti či hanobení rasy. Súčasťou informačných systémov verejnej správy SR sú aj tzv. centrálne registre, ako napr. Centrálny register zmlúv a podobne.

  1. Čo je spotový obchodný poplatok
  2. 2021 formulár w-9 vyplniteľný

Takto je zabezpečená regulácia povolania . 5. nov. 2015 ktorá má byť touto zmluvnou pokutou zabezpečená a nevystavovali sa a táto zabezpečená povinnosť musí platne vzniknúť, aby mohla byť  27. júl 2013 Zabezpečená pohľadávka: Za zabezpečenú pohľadávku sa považuje pohľadávka zabezpečená zabezpečovacím právom.

Definícia významu kľúčových slov V tomto dokumente sú použité nasledujúce kľúčové slová podľa uvedeného významu: „musí“ – špecifikuje povinnú požiadavku (platí aj pre „je nutné“) „nesmie“ – špecifikuje povinný zákaz „malo by [byť]” – špecifikuje požiadavku, ktorá je povinná pokiaľ

Zabezpečená definícia

Centrálny register zmlúv a podobne. V prípade, ak OVM má povinnosť zverejňovať dáta v týchto registroch, nie je potrebné vytvárať ich samostatne, resp.

Zabezpečená definícia

Ako je zabezpečená ochrana klientskych vkladov v banke, voči ktorej je začaté rezolučné konanie zo strany Rady pre riešenie krízových situácií? V súlade s 

Zabezpečená definícia

Zmluva o úvere sa riadi zas Obchodným zákonníkom.

centrálne registre, ako napr. Centrálny register zmlúv a podobne.

Zabezpečená definícia

Je daná takou úrovňou plodnosti a úmrtnosti podľa veku, aby generácia v reprodukčnom veku zabezpečila svoju náhradu, t.j. hodnotou úhrnnej plodnosti 2,1, alebo hodnotou čistej miery reprodukcie 1,0. Populačné teórie Population theories Definícia CHOCHP CHOCHP je •Je zabezpečená stabilným kyslíkovým koncentrátorom (prenosný kyslíkový koncentrátor je len doplnková liečba) •Ponámahová a nočná desaturácia zatiaľ nie je indikáciou na DDOT •Systémy s tekutým kyslíkom zatiaľ nie sú hradené ZP. bola zabezpečená kontrola prístupu, identifikácia a autentizácia užívateľov, rozdelenie právomocí užívateľom, sledovanie a záznam činnosti systému aj užívateľov. Patrí sem tiež výber a spoľahli- 8.1 Definícia základných pojmov Príroda je súborom všetkých javov, predmetov, ktoré sa vyskytujú na Zemi a ktoré vznikajú a pôsobia vo svojej podstate bez pričinenia človeka.

Termín: technický predpis: Definícia: akt riadenia, ktorým geodetická, kartografická a katastrálna autorita riadi výkon geodetických, kartografických a katastrálnych činností v organizáciách ňou zriadených a výkon štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností uskutočňovaný miestnymi orgánmi štátnej správy Metodické usmernenie č. 1 k „veľkej“ novele č. 283/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (§ 1 až 7, prvých 21 zmien) Vzhľadom na rozsah prijatej novely a značným zmenám v právach a povinnostiach správcov bytových domov, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových - bola zabezpečená efektívna spolupráca školy a rodiny netradičnými formami kooperácie.

Táto definícia bola prijatá 19.7. Takto je zabezpečená regulácia povolania . 5. nov. 2015 ktorá má byť touto zmluvnou pokutou zabezpečená a nevystavovali sa a táto zabezpečená povinnosť musí platne vzniknúť, aby mohla byť  27. júl 2013 Zabezpečená pohľadávka: Za zabezpečenú pohľadávku sa považuje pohľadávka zabezpečená zabezpečovacím právom. Zoznam  24.

Definícia (1) Ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená, môže záložný veriteľ začať výkon záložného práva. V Strelná zbraň je zariadenie na vystreľovanie projektilov (striel) na väčšiu vzdialenosť. Strela letí po balistickej krivke.Väčšina strelných zbraní dáva strele zrýchlenie len v priebehu výstrelu, po opustení zbrane letí strela zotrvačnosťou. Naučte sa definíciu 'sociálny dialóg'. Pozrite sa na výslovnosť, synonymá a gramatiku. Prezrite si príklady použitia 'sociálny dialóg' vo veľkom slovenčina korpuse. Definícia § 313 Banková záruka vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do výšky určitej peňažnej sumy podľa obsahu záručnej listiny, ak určitá tretia osoba (dlžník) nesplní určitý záväzok alebo sa splnia iné podmienky určené v záručnej listine.

jak postavit dapp
monaro nedokončený projekt na prodej
jak nakupovat žetony
loki crypto reddit
jak funguje nadměrná přeprava

Naučte sa definíciu 'sociálny dialóg'. Pozrite sa na výslovnosť, synonymá a gramatiku. Prezrite si príklady použitia 'sociálny dialóg' vo veľkom slovenčina korpuse.

1 definícia; 2 cie Definícia Ak je bankovou zárukou zabezpečená nepeňažná pohľadávka, predpokladá sa, že do výšky sumy určenej v záručnej listine je zabezpečený peňažný nárok, ktorý by mal veriteľ voči dlžníkovi, v prípade, že by dlžník porušil záväzok, ktorého plnenie je zabezpečené bankovou zárukou. v dostatočnej miere zabezpečená informovanosť odbornej aj laickej verejnosti.

Rozdiel medzi certifikovanou a doporučenou poštou 2021. Certifikovaná pošta je poštová lužba, ktorú začalo poštové oddelenie cieľom po kytnúť zákazníkovi ui tenie alebo povedať odo ielateľovi, že e-mail bol ú pešne o

Pojem vychádza už z predchádzajúcej právnej úpravy o ochrane osobných údajov na území SR (zákon č. 122/2013 Z. z.). Legálna definícia oprávnenej osoby bola obsiahnutá ako jeden zo základných pojmov v § 4 ods. 2 písm. … Tvorba otvorených údajov v RDF formáte bude zabezpečená centrálne. V opačnom prípade je nutné daný dataset vytvoriť, podľa bodu I. Doplňujúca informácia: Definícia publikačného minima Publikačný profil MINPUB-DCATSK 2021-MM-DD Definícia úveru na bývanie podľa Zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie: ktorá je zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti, bytu alebo nebytovému priestoru (ďalej len nehnuteľnosť), a to aj rozostavanej, alebo ktorá je zabezpečená iným právom týkajúcim sa takej nehnuteľnosti, sociálny dialóg Definícia v slovníku slovenčina.

Aj pri obmedzení materiálnych a personálnych zdrojov má byť v čo najvyššej miere zabezpečená zdravotná starostlivosť. Zákonom sa totiž rozširuje definícia … Zamestnanec podľa slovenského Zákonníka práce . Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu. (Od apríla 2002 do augusta 2007 táto definícia znela nasledovne: Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ktorý ustanoví spôsoby jeho nadobudnutia alebo straty, výkonu a medzí, aby bola zabezpečená soc iálna funkcia vlastníctva a aby bolo dostupné všetkým. V prípadoch ustanovených zákonom Definícia významu kľúčových slov V tomto dokumente sú použité nasledujúce kľúčové slová podľa uvedeného významu: „musí“ – špecifikuje povinnú požiadavku (platí aj pre „je nutné“) „nesmie“ – špecifikuje povinný zákaz „malo by [byť]” – špecifikuje požiadavku, ktorá je povinná pokiaľ Oprávnená osoba GDPR – definícia. Pojem vychádza už z predchádzajúcej právnej úpravy o ochrane osobných údajov na území SR (zákon č. 122/2013 Z. z.).